SECURITY TOOLS BV

Disclaimer

DISCLAIMER - Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. U erkent dat de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en Security Tools..

 

Sommige van de documenten die op deze site worden verspreid, kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties, leveranciers en fabrikanten. Security Tools garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand.

 

De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

 

Virussen en misdrijven

 

Security Tools onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

 

Hyperlinks

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Security Tools heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Security Tools instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Security Tools en de de exploitanten van deze websites.

 

Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster ([email protected]).

 

Exoneratiebeding

 

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Security Tools kan op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website, maar contacteer ons steeds voor de meest recente gegevens. Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan Security-Tools in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door

– de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking;

– informatie of inhoud van de website;

– virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven;

– de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles

zelfs als Security Tools of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met de algemene gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

 

Auteursrecht

 

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Security Tools, zoals het auteursrecht en het merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Security Tools.

 

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

 

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van deze website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Dendermondse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.